ای رهنمای بی نشان آن دم که سربه بیابان نهادم تویاریم کن         درافق زندگیم کورسویی از نور امید را نشانم ده ومرا با صحت و سلامتی روح وروانم به سرمنزل مقصود برسان .

صبرواستقامت را برمن ارزانی دار ومرا ازشکرگزاران خالص برای خودت قراربده .                             معبود من مرا آن ده که آن به.